Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vaše bezpečnost

Protože pracujeme s citlivými údaji, doopravdy nám na ní záleží.

Bezpečnost a soukromí
Jak chráníme vaše osobní údaje?
 1. Ochrana osobních údajů

  Osobní údaje klientů jsou u nás důsledně chráněny. Provádíme zpracovávání osobních údajů klientů manuálně i v elektronických informačních systémech, a neustále je kontrolujeme. Všechny osoby, které přicházejí do kontaktu s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí. Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, neprodáváme je dále, a to jak státním institucím, tak soukromým firmám.

 2. Soukromí při komunikaci

  Pokud chcete s námi řešit problém, týkající se vás konkrétně, bude lepší, pokud nás kontaktujete přímo na lince pro podporu zákazníků: support@onlinepriznani.cz nebo prostřednicvím formuláře. Na sítích se s vámi rádi bavíme, ale jsou vhodnější spíše pro obecné dotazy nebo připomínky. Příspěvky nikdy nemažeme, ale vyhrazujeme si právo odstranit ty vulgarní nebo uražlivé.

 3. Anonymita

  Nadále je možné si své daňové přiznání vyplnit anonymně a pro zaslání použít k tomu vytvořenou emailovou adresu.

Reklamační řád
Jak je možné reklamovat?
 1. Záruka a vrácení peněz

  Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci aplikace. Bezvadnou funkcí aplikace se rozumí chod v souladu s dokumentací (nápověda aplikace), která je součástí aplikace v elektronické podobě. Vadou se rozumí, že aplikace neodpovídá ve svých funkčních vlastnostech vlastnostem popsaným v dokumentaci. Místem uplatnění záruky je sídlo poskytovatele licence. Bude-li reklamace uznána jako odůvodněná, je povinností poskytovatele uvést aplikaci a dokumentaci do souladu a poskytnout nabyvateli opravenou verzi, případně vrátit zaplacenou cenu za poskytnutou licenci či její poměrnou část, úměrnou závažnosti chyby.

 2. Závady aplikace

  Za závadu aplikace nelze označit skutečnost, že aplikace v sobě neobsahuje případné legislativní změny nebo změny předloh formulářů, které nebyly výrobci známy v okamžiku výroby aplikace nebo že nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamžiku výroby aplikace. Poskytovatel licence nebere žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím této aplikace a za jakékoliv chybně uvedené nebo mylné údaje v ní.

 3. Oprava daňového přiznání

  V případě, že nabyvatel licence využije aplikaci poskytovatele a na základě poskytnutého daňového přiznání zjistí finanční úřad chybu v daném daňovém přiznání, je povinností nabyvatele o tomto informovat poskytovatele licence, který navrhne smírné řešení spočívající v opravě daňového přiznání odpovídajícím způsobem. Poskytovatel licence není odpovědný za jakékoliv penále vzniklé nabyvateli licence v souvislosti s daňovým přiznáním a finančním úřadem.

Licenční podmínky
Licenční ujednání
 1. Ujednání

  Toto licenční ujednání je právní smlouva mezi vámi, konečným uživatelem aplikace a společností OnlinePřiznání, s.r.o., DIČ: CZ04593189, zapsanou u Městského soudu v Praze, C 250379 (dále jen jako "poskytovatel licence"), uzavřená na základě autorského zákona. Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Produkt zahrnuje počítačový software v elektronické formě. Použitím softwarového produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy, jste jimi zavázán/a v plném rozsahu a uzavíráte tím tuto smlouvu. Aplikace nenahrazuje metodický výklad zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správe daně a poplatků"), ale slouží jako pomůcka k vyplnění DAP podaného podle par. 40 (popř. par.41) zákona o správě daní a poplatků a současně upozorňuje na hlavní zásady, které je potřebné dodržet pro správný výpočet daňové povinnosti. K užívání aplikace se předpokládá odpovídající rozsah ekonomických znalostí.

 2. Předmět smlouvy

  Výrobce aplikace a poskytovatel licence uděluje nabyvateli licence nevýhradní právo používat softwarový produkt v plném rozsahu. Licence je poskytována zdarma v případě, že nabyvatel licence produkt využije pouze pro výpočet své daňové povinnosti bez možností vytisknout si vyplněné daňové formuláře nebo podat daňové přiznání online.

 3. Autorské právo

  Aplikace je majetkem poskytovatele licence a je chráněna zákony České Republiky o autorském právu, ustanovením mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími právními předpisy. Kopírování, instalace a užití aplikace společnosti OnlinePřiznání, s.r.o. bez licence je protizákonné. Není dovoleno také pořizovat kopie příruček ani dalších materiálů, které jsou součástí aplikace nad limit stanovený výše s výjimkou záložních kopií. V případě, že nabyvatel licence nesouhlasí s podmínkami uvedenými v této smlouvě, není oprávněn softwarový produkt jakkoli používat.

 4. Omezení

  Nabyvatel licence není oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci. Zánikem právnické osoby, které byla udělena licence, nepřecházejí práva a povinnosti na jejího právního nástupce. Smrtí fyzické osoby přecházejí práva a povinnosti na dědice.

 5. Záruční podmínky

  Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci aplikace. Bezvadnou funkcí aplikace se rozumí chod v souladu s dokumentací (nápověda aplikace), která je součástí aplikace v elektronické podobě. Vadou se rozumí, že aplikace neodpovídá ve svých funkčních vlastnostech vlastnostem popsaným v dokumentaci. Místem uplatnění záruky je sídlo poskytovatele licence. Bude-li reklamace uznána jako odůvodněná, je povinností poskytovatele uvést aplikaci a dokumentaci do souladu a poskytnout nabyvateli opravenou verzi, případně vrátit zaplacenou cenu za poskytnutou licence či její poměrnou část, úměrnou závažnosti chyby. Za závadu aplikace nelze označit skutečnost, že aplikace v sobě neobsahuje případné legislativní změny nebo změny předloh formulářů, které nebyly výrobci známy v okamžiku výroby aplikace nebo že nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamžiku výroby aplikace. Poskytovatel licence nebere žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím této aplikace a za jakékoliv chybně uvedené nebo mylné údaje v ní. V případě, že nabyvatel licence využije aplikaci poskytovatele a na základě poskytnutého daňového přiznání zjistí finanční úřad chybu v daném daňovém přiznání, je povinností nabyvatele o tomto informovat poskytovatele licence, který navrhne smírné řešení spočívající v opravě daňového přiznání odpovídajícím způsobem. Poskytovatel licence není odpovědný za jakékoliv penále vzniklé nabyvateli licence v souvislosti s daňovým přiznáním a finančním úřadem.

 6. Ochrana osobních údajů

  Poskytovatel licence se zavazuje postupovat při správě poskytnutých údajů podle zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Poskytovatel licence prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat osobní údaje dle ustanovení dotčeného zákona.

 7. Závěrečná ustanovení

  Poskytovatel si vyhrazuje právo kontaktovat uživatele telefonicky nebo emailem s nabídkou produktů. Této možnosti může poskytovatel využit pouze 2 krát v kalendářním roce. Poskytovatel si výslovně vyhrazuje právo informovat uživatele o aktualizacích v aplikaci a upozornit uživatele před uzávěrkou pro daň z příjmů fyzických osob. V případě, že tuto aplikaci využíváte v rámci programu Daňové přiznání pomáhá® (DPP), vámi vybraná nezisková organizace si vyhrazuje právo vás kontaktovat nejvýše dvakrát v kalendářním roce.